دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی حافظی قهستانی
تاریخ:
1398/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فایزه قرایی خضری
تاریخ:
1398/11/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: محسن مشایخی
تاریخ:
1398/11/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زهرا خادمی
دانشجو: محسن مشایخی
تاریخ:
1398/11/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زهرا خادمی
دانشجو: مهدی روح الامینی
تاریخ:
1398/11/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن مشایخی
تاریخ:
1398/11/21
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: محمد هادی همت
تاریخ:
1398/11/19
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: علی افتخاری نژاد
تاریخ:
1398/11/19
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: رضا محتشمی
تاریخ:
1398/11/16
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: مسعود افرا
تاریخ:
1398/11/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم پور ملایی
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فایزه علم اموز
تاریخ:
1398/11/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فایزه علم اموز
تاریخ:
1398/11/09
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: مسعود ابوالحسن زاده
تاریخ:
1398/11/07
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: مهدیه رزمی
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی روح الامینی
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی روح الامینی
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: مجتبی حیدری افشار
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: علی اصغر نژادمنساری
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: زرین دخت قاسمی نژادراینی
تاریخ:
1398/10/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: شیرین صادقی گوغری
تاریخ:
1398/10/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زهرا اسلامي گيسكي
دانشجو: وحیده حاج محمدی
تاریخ:
1395/01/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد حسین رضوی ناچویی
تاریخ:
1398/10/23
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: احسان طلابیگی
تاریخ:
1398/10/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد پورمعصومی
تاریخ:
1398/10/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد پورمعصومی
تاریخ:
1398/10/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده حاج محمدی
تاریخ:
1394/12/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده حاج محمدی
تاریخ:
1394/12/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده حاج محمدی
تاریخ:
1394/12/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده حاج محمدی
تاریخ:
1394/12/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده حاج محمدی
تاریخ:
1394/12/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده حاج محمدی
تاریخ:
1394/12/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده حاج محمدی
تاریخ:
1394/12/10
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: ابوذر حلوایی پور
تاریخ:
1398/10/10
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم ناجی
دانشجو: مریم قویدل موردینی
تاریخ:
1398/10/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد خدامی
تاریخ:
1398/10/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جلال نجف ابادی پور
تاریخ:
1398/10/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جلال نجف ابادی پور
تاریخ:
1398/10/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جلال نجف ابادی پور
تاریخ:
1398/10/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جلال نجف ابادی پور
تاریخ:
1398/10/03

سوالات متداول