دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 100                   کاربران مهمان: 221
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:بابک خیرخواه
دانشجو: فرزانه پرناک
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه پرناک
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه پرناک
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه پرناک
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه پرناک
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه پرناک
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:بابک خیرخواه
دانشجو: فاطمه محمدرفیع زاده رفسنجانی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه محمدرفیع زاده رفسنجانی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه محمدرفیع زاده رفسنجانی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه محمدرفیع زاده رفسنجانی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: افشین هاشمی پور
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خسرو قاسمی نژاد افشار
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خسرو قاسمی نژاد افشار
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مرضیه یاورزاده
دانشجو: عهدیه عزت پناه
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: افشین هاشمی پور
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: صدور کد
زهرا السادات مهدویان برای پایان نامه دانشجو پرستو فتحی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: صدور کد
فرانک محسن زاده برای پایان نامه دانشجو اذر زیدابادی نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: صدور کد
فرانک محسن زاده برای پایان نامه دانشجو اذر زیدابادی نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مرضیه یاورزاده
دانشجو: سحر بزمی جهرمی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مرضیه یاورزاده
دانشجو: سحر بزمی جهرمی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مرضیه یاورزاده
دانشجو: احمد مغویی نژاد
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مرضیه یاورزاده
دانشجو: احمد مغویی نژاد
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مرضیه یاورزاده
دانشجو: احمد مغویی نژاد
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مرضیه یاورزاده
دانشجو: احمد مغویی نژاد
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:فرانک محسن زاده
دانشجو: رامین آقا علیزاده
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:فرانک محسن زاده
دانشجو: سیدمجید هاشمی زیدابادی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مرضیه یاورزاده
دانشجو: امین حاجی زاده
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مرضیه یاورزاده
دانشجو: علی حسینی حسین آبادی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایسته اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1397/02/30

سوالات متداول